Panel používateľa

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú obchodnú spoluprácu medzi firmou NUMISSHOP s. r. o. (ďalej len „Predávajúci") a kupujúcim (ďalej len „Kupujúci"). Každý Kupujúci je povinný pred objednaním tovaru sa pozorne oboznámiť so znením OP.

1. Všeobecné ustanovenia
Nákup prostredníctvom webového portálu numisshop.eu môžu realizovať bez obmedzenia pokiaľ nie je uvedené inak všetky zaregistrované fyzické a právnické osoby spôsobilé na právne úkony. Podmienkou je súhlas Kupujúceho bez výhrad s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré boli platné a účinné v deň odoslania objednávky. Predávajúci má právo upraviť OP s účinnosťou od nasledujúceho dňa.

2. Registrácia
Kupujúci je povinný pred odoslaním objednávky sa riadne zaregistrovať prostredníctvom registračného formuláru na numisshop.eu, pričom je povinný uviesť o sebe pravdivé údaje. V prípade, že uvedením nepravdivých informácií dôjde k vzniku škody na strane Predávajúceho, je oprávnený túto škodu v plnej výške vymáhať od Kupujúceho.

3. Ponuka tovaru
Ponuka tovaru platí do vypredania zásob. Ak nie je Predávajúcim stanovené inak, tovar je možné objednávať v množstve dostupnom na portáli numisshop.eu, v prípade záujmu o väčšie množstvo tovaru je potrebné nás kontaktovať mailom alebo telefonicky. Pripravíme Vám individuálnu objednávku a cenovú ponuku. Pokiaľ nie je v ponuke uvedené inak, tovar máme skladom.
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a stornovať objednávku alebo jej časť, ak fyzicky nie je k dispozícii kupujúcim objednaný tovar.

4. Objednávanie tovaru
Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje za svoju objednávku riadne a včas zaplatiť a dodaný tovar prevziať. Tovar je možné objednať úplným vyplnením objednávky v internetovom obchode, e-mailom na kontaktnej adrese alebo telefonicky s následným písomným potvrdením objednávky. Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky aj s údajmi potrebnými na úhradu, pričom si vyhradzuje právo dodatočne kontaktovať Kupujúceho z dôvodu bližšej špecifikácie alebo doplnenia zaslaných údajov. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci pravdivosť a správnosť ním zadaných údajov.
Kupujúci má možnosť si vyžiadať predfaktúru.
Zmluva o kúpe a predaji tovaru je uzatvorená zaslaním potvrdenia o vybavení objednávky predávajúcim prostredníctvom objednávkového systému (status "Vybavená").

5. Platba za tovar
Úhradu za objednaný tovar môže Kupujúci zaplatiť prostredníctvom dobierky alebo bezhotovostným bankovým prevodom. V prípade platby zo zahraničia (mimo SR) je Kupujúci povinný uviesť všetky identifikačné údaje pre medzinárodnú platbu tak, aby platba bola pripísaná na účet Kupujúceho vo fakturovanej výške, náklady za takýto prevod znáša Kupujúci. Úhradu za objednaný tovar je potrebné zrealizovať tak, aby bola pripísaná najneskôr do 10 dní od uskutočnenia objednávky. Pri nedodržaní uvedeného termínu má Predávajúci právo objednávku stornovať.

6. Cena tovaru
Pre zákazníka vždy platí cena aktuálna pri záväznom objednávaní a nemení sa pri zvýšení ani znížení ceny tovaru v budúcnosti. Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny uvedené pri tovare sú konečné a vrátane DPH. V prípade, že DPH nie je pri cene uvedená, ide o tovar, na ktorý sa uplatňuje osobitná sadzba DPH a táto daň sa v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty samostatne neuvádza ani na daňových dokladoch.

Predávajúci je vlastníkom tovaru až do úplného zaplatenia jeho kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Tovar je dodaný až po úhrade celej kúpnej ceny, ak zmluvné strany nie sú dohodnuté inak. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy a stornovať objednávku, ak v systéme boli položkám pridelené zjavne neprimerané ceny (napr. 1 euro pri tovare s trhovou hodnotou rádovo desaťnásobne vyššou).

7. Dodanie tovaru
Tovar, ktorý je na sklade expedujeme do 7 dní v prípade objednania na dobierku alebo po pripísaní platby na účet. Tovar na objednávku expedujeme v lehote uvedenej pri jednotlivých produktoch. V prípade tovaru objednaného na žiadanku kontaktujeme Kupujúceho pri zabezpečení tovaru. Po jeho úhrade platia OP ako v prípade tovaru na sklade. Tovar, ktorý si Kupujúci objedná v rámci predpredaja, fakturujeme po jeho obdržaní (spravidla ihneď po emisii), po prijatí platby je dodanie v zmysle OP pre tovar na sklade.
Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty (list, poistený list, balík, EMS – v závislosti od charakteru tovaru, jeho ceny a objemu), prípadne prostredníctvom nami zvolenej kuriérskej služby. Zásielky sú poistené pre prípad poškodenia alebo odcudzenia na plnú sumu dodávaného tovaru. O odoslaní zásielky je Kupujúci informovaný e-mailom.
Objednávkou sa Kupujúci zaväzuje zásielku prevziať v prepravcom stanovenej odbernej lehote. Vrátením neprevzatej zásielky má predávajúci právo od kupujúceho žiadať prepravné náklady spojené s odoslaním a neprevzatím tovaru. V prípade opätovného zaslania zásielky má predávajúci právo znovu fakturovať prepravné náklady.

Kupujúci pri preberaní zásielky je povinný skontrolovať neporušenosť jej obalu, počet zásielok a ich celistvosť. V prípade akýchkoľvek chýb je povinný to okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade doručenia zásielky s porušeným obalom, je Kupujúci povinný v prítomnosti prepravcu skontrolovať kompletnosť a bezchybnosť obsahu zásielky. V prípade zistenia neúplnosti alebo poškodenia dodaného tovaru, ktoré boli spôsobené zo strany prepravcu, je Kupujúci povinný takúto zásielku neprevziať a spísať s dopravcom zápisnicu o dôvode jej neprevzatia. Kupujúci je povinný písomne oznámiť neprevzatie objednávky z dôvodu jej poškodenia prepravcom Predávajúcemu najneskôr do 1 dňa od jej neprevzatia.

Ak Kupujúci prevezme zásielku v poškodenom stave, znemožní Predávajúcemu nárokovať si vzniknutú škodu u prepravcu a Kupujúci tak preberá na seba zodpovednosť za takéto konanie. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručenú v neporušenom stave a nie je možné zo strany Kupujúceho si uplatňovať na takto porušený tovar reklamáciu.
V prípade ak prepravca doručil zásielku s poškodeným obalom, ale pri kontrole obsahu zásielky Kupujúcim sa nevyskytli žiadne nezrovnalosti v množstve alebo poškodení tovaru, kupujúci môže takúto zásielku prevziať.

8. Cena za prepravu
Predávajúci stanovuje výšku prepravy podľa nákladov na obstaranie prepravného materiálu, balné a platby za službu prepravcovi.

SR - Slovenská pošta - poistenie do 30 eur - platba na účet - 3 eurá
SR - Slovenská pošta - poistenie do 500 eur - platba na účet - 4 eurá
SR - Slovenská pošta - poistenie do 500 eur - dobierka - 6 eur
SR - kuriér - platba na účet - 8 eur
SR - kuriér - dobierka - 10 eur
ČR - Slovenská pošta - poistenie do 100 eur - 8 eur
ČR - Slovenská pošta - poistenie nad 100 eur - 10 eur
EÚ - Slovenská pošta – 14 eur

Predávajúci si vyhradzuje možnosť individuálne kalkulovať cenu za prepravu, ktorá môže byť oproti OP rozdielna (v prípade nižších hmotností zásielok má Kupujúci možnosť získať poštovné za nižšiu cenu – týka sa to prepravy mimo SR).

9. Reklamácie
Reklamáciu treba urobiť vždy písomne s možnosťou overenia doručenia na kontaktné údaje Predávajúceho. Kupujúci tak musí urobiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od prevzatia tovaru. Lehota sa považuje za zachovaná, ak bola reklamácia podaná včas na prepravu.
Reklamácia musí obsahovať dátum dodania tovaru, číslo faktúry, názov tovaru podľa dodanej faktúry, reklamované množstvo, popis chyby a návrh na vybavenie reklamácie. V prípade možnosti je vhodné pripojiť aj fotografie. Tie môžu byť zaslané aj osobitne prostredníctvom elektronickej pošty na kontakt Predávajúceho. Ten je povinný za vyjadriť k reklamácii do 7 dní od dňa jej doručenia.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zapríčinené prepravcom, oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenými údajmi Kupujúceho, poškodenie tovaru zavinené prepravcom (pozri časť 7. Dodanie tovaru).
V zmysle zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa má možnosť Kupujúci vrátiť Predávajúcemu bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu spolu so žiadosťou o vrátenie a číslom objednávky alebo faktúry. Vrátený tovar musí byť nepoškodený a v pôvodnom balení, v ktorom bol dodaný. Predávajúci má právo po vrátení tovaru znížiť sumu Kupujúcemu, ak tento tovar bol poškodený alebo inak znehodnotený, a to do reálnej výšky zníženia hodnoty tovaru. Suma za vrátený tovar bude odpísaná z účtu Predávajúceho do 7 dní od dohody zmluvných strán o jej výške. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
Predávajúci má oprávo od kupujúceho žiadať prepravné náklady spojené s odoslaním tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo prednostne vymeniť vrátený tovar za iný na základe vzájomnej dohody s Kupujúcim.

10. Spracovávanie osobných údajov
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.numisshop.eu firma NUMISSHOP s. r. o., spracúva iba osobné údaje užívateľov, ktorí sa dobrovoľne zaregistrovali na webe numisshop.eu, pričom tieto údaje poskytli výlučne za účelom možnosti nákupu z internetového obchodu, využívania informácií zverejnených na webe ako aj odoberanie noviniek zasielaných prevádzkovateľom webu. Získané osobné údaje prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť žiadnej tretej osobe, ak pri ich získavaní neboli o tom užívatelia webu upozornení. Prevádzkovateľ má oprávnenie vykonávať vo vlastnom mene a pre vlastnú potrebu analýzy o správaní užívateľov webu numisshop.eu. Užívatelia berú na vedomie, že údaje poskytnuté dobrovoľne do diskusných fór a iných foriem komunikácie môžu byť použité treťou stranou.

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov
Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ internetového obchodu
2. Príjemcovia – napr. prevádzkovateľ, účtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky
1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – minimálne čas nevyhnutný podľa osobitných právnych predpisov.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií
Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účel spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
3. Doba uchovávania osobných údajov – do odvolania dotknutou osobou.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies
Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti. Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie," ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Nariadenie EP a Rady: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/680: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/policajna_smernica_2016_680_text_sk.pdf

Posledná aktualizácia: 14. júna 2023.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie